ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АГЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ

Цей Публічний договір (далі за текстом – “Договір”) визначає порядок надання та отримання агентських послуг з реалізації туристичних послугу, регулює відносини між Принципалом, Виконавцем та Центром бронювання. В розумінні ст. 633 Цивільного  кодексу України цей Договір є публічним договором.

У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

Агент (Центр бронювання) – особа, яка належним чином зареєстрована та надає агентські послуги з реалізації туристичних послуг. Центр бронювання здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичних послуг суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг, і здійснює діяльність згідно 79:11 КВЕД: 2010 – діяльність туристичних агентств.

Виконавець – фізична особа-підприємець або юридична особа яка має статус платника єдиного податку (ІІ – ІІІ група), яка уклала Договір з Центром бронювання та належним чином виконує умови Договору. Виконавець надає послуги у сфері конференц-сервісу з (розміщення) споживача, шляхом надання місця для тимчасового розміщення, а також інші послуги, пов’язані з бронюванням.

Гості– фізичні особи, які уклали Договір та/або які користуються послугами Виконавця.

Екстранет – онлайн-система взаємодії Виконавця з сайтом, доступ до якої (після введення Виконавцем ім’я користувача та пароля) надається за інтернет-адресою https://zal.hotels24.ua/become-a-host/, за допомогою якої Виконавець реалізує засоби розміщення та інші послуги, а також розміщує актуальну і правдиву інформацію про Виконавця, яка включає опис, фото, відомості про наявність залів для бронювання, ціни на стійці, вільні місця і підтверджує заявки на бронювання та анулювання залів.

Засоби розміщення — конференц-зал, коворкінг, переговорна кімната, тераса.

Правила та умови роботи – офіційні правила використання сервісів та/або послуг, які надаються під торговельною маркою Hotels24.ua, розміщені за адресою: https://hotels24.ua.

Прейскурант – документ, затверджений Виконавцем, який містить інформацію про вартісні характеристики послуг які ним надаються, з яким можна ознайомитися на стійці в засобі розміщення.

Принципал – фізична особа або юридична особа (в т.ч. фізична особа-підприємець), яка уклала Договір з Центром бронювання та належним чином виконує умови Договору.

Hotels24.ua – торговельна марка, під якою Центр бронювання надає послуги Принципалу та Виконавцю за Договором.

Сервіс Hotels24.ua – сервіс бронювання місць для розміщення Гостей у Засобах розміщення (комплекс послуг), які надає Центр бронювання за допомогою інтернет-сайтів домену Нotels24.ua, інтернет-сайтів третіх осіб, а також через call-центр Центру бронювання.

1. Предмет Договору

1.1. Публікація (розміщення) тексту цього Публічного договору на сайті Центру бронювання за адресою: https://zal.hotels24.ua/offer/ (далі – Сайт), є публічною пропозицією (офертою) Центру бронювання укласти цей Публічний договір.

1.2. Цей Публічний договір являє собою офіційну пропозицію Центру бронювання з надання послуг Виконавцям на зазначених в Договорі умовах та за встановлену плату.

1.3. Ухвалення (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Виконавцем всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.4. Цей Публічний договір на надання послуг вважається укладеним (акцептованим):

1.4.1. з моменту заповнення Виконавцем/Принципалом облікового запису (заявки з переліком послуг) на Сайті Центру бронювання і надходження грошових коштів Виконавцю у вигляді першої передоплати на розрахунковий рахунок Центру бронювання, або

1.4.2. з моменту укладення та підписання Сторонами єдиного документа (за цією формою).

1.5. Договір діє до моменту його припинення Сторонами. Сторона, яка бажає припинити дію цього договору, повинна повідомити іншу Сторону за один місяць до настання такого припинення, при цьому Сторони не зобов’язані підписувати додаткову угоду.

1.6. Виконавець доручає, а Центр бронювання зобов’язується надати від імені, в інтересах та за дорученням Виконавця агентські послуги з пошуку споживачів послуг Виконавця та \ або укладення договорів про надання послуг з обслуговування / розміщення споживача, шляхом надання залу (місця) для тимчасового розміщення  в Виконавця, а також інші послуги, пов’язані з розміщенням та бронюванням Гостей на інтернет-сайтах домену Нotels24.ua, на інтернет-сайтах третіх сторін, а також через call-центр Центру бронювання від імені та за рахунок Виконавця.

1.7. Центр бронювання укладає публічні договори на сайті Hotels24.ua з Принципалами від імені Виконавця. Виконавець до підписання даного Договору ознайомився і прийняв умови Публічної оферти, яка укладається з Гостями на сайті Hotels24.ua. Виконавець надав Центру бронювання право вносити в Публічну Оферту зміни в односторонньому порядку. Текст публічного договору розміщується за адресою в мережі https://zal.hotels24.ua/offer/.

1.8. Даний Договір визначає права, обов’язки та відповідальність Сторін, порядок взаєморозрахунків та інші питання, пов’язані з прийомом гостей у Виконавця.

1.9. Виконавець доручає Центру бронювання виставляти рахунки на оплату за проживання (у призначенні платежу вказується, що це грошові кошти Виконавця) і приймати грошові кошти від Гостя за бронювання для Виконавця та перераховувати їх Виконавцю, якщо таке передбачають умови зазначені в Екстранет, за винятком агентської винагороди, яку Центр бронювання самостійно утримує з сум перерахованих Гостями, і зобов’язується підготувати та підписати Акт виконаних послуг від імені Виконавця з Гостем.

1.10. Сторони розуміють, що за даним Договором, платежі (повна або часткова передоплата) прийняті Центром бронювання за проживання не є власністю Центра Бронювання і є транзитними (за винятком агентської винагороди), прийнятими для Виконавця в рамках даного Договору. В Акті виконаних послуг окремим рядком зазначається, що гроші транзитні. Центр бронювання не надає послуг з конференц-сервісу, а є Турагентом – представником Виконавця.

1.11. Всі дії і угоди, які укладаються з Принципалом від імені Виконавця не породжують для Центру Бронювання прав та обов’язків.

1.12. За виконання функцій Агента Виконавець на умовах і в порядку, передбаченому даним Договором, виплачує Центру бронювання агентську винагороду.

1.13. В рамках виконання цього Договору, Виконавець надає Центру бронювання не виключне право на використання назви, торговельної марки, торговельних найменувань, логотипів та емблем, а також інші права інтелектуальної власності, які необхідні для виконання цього Договору.

2. Права та обов’язки Сторін.

2.1. Центр бронювання з метою реалізації комплексу агентських послуг з пошуку споживачів послуг Виконавця та \ або укладенню договорів зобов’язаний:

2.1.1. Надати Виконавцю доступ до сайту Hotels24 для розміщення інформації, шляхом надання доступу до особистого кабінету за адресою в мережі https://zal.hotels24.ua/become-a-host/. Логін та пароль надсилається на e-mail, який Виконавець вказує при реєстрації як контактний.

2.1.2. Для здійснення бронювання та розміщення Гостя направити в засіб розміщення Акт заселення, в якому зазначено:

– номер документу Акту заселення, який є унікальним, причому кількість бронювань, надісланих до Виконавця за певний період, завжди відповідає кількості унікальних номерів Актів заселення, надісланих до Виконавця за цей період;

– ім’я, прізвище клієнта,

дані для зв’язку з клієнтом

– категорія залу та кількість залів,

– кількість мешканців,

– період проживання і час заїзду клієнтів, – загальна вартість бронювання,

– умови оплати бронювання,

– умови ануляції бронювання,

– основні та додаткові послуги, які входять у вартість бронювання.

2.1.3. Надавати Рахунок-фактуру на суму агентської винагороди в термін до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Рахунок-фактура містить відомості про фактично надані послуги та розмір агентської винагороди за розрахунковий місяць. У випадку, якщо Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Рахунка-фактури не направив Центру бронювання заперечення, агентські послуги за розрахунковий період вважаються відвантаженими та повинні бути оплачені протягом 5 (п’яти) банківських днів.

2.1.4. Своєчасно (не пізніше ніж через один робочий день) опублікувати зміни на сторінці Виконавця що були повідомлені Виконавцем.

2.1.5. Інформаційний та документарний обмін між Сторонами проводити за допомогою факсимільного, електронного та / або телефонного зв’язку, що дозволяє зафіксувати факт відправки та отримання інформації (документів) Сторонами. Аудіозапис телефонної розмови також є фактом відправки та отримання інформації (документів).

2.2. Центр бронювання має право:

2.2.1. Отримувати в інтересах Виконавця грошові кошти від Гостя за бронювання і перераховувати їх Виконавцю, за винятком агентської винагороди, підписати від імені Виконавця Акт виконаних послуг з Гостем.

2.2.2. Самостійно утримувати суму агентської винагороди із сум перерахованих Гостем на підставі затвердженої процентної ставки від продажу послуг.

2.2.3. Анулювати заявку при відмові від бронювання з боку Гостя, згідно з Правилами ануляції. 2.2.4. Передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третім особам з попереднім повідомленням Виконавця.

2.2.5. Рекламувати Виконавця через просування всього сервісу Hotels24.ua, проводити рекламні кампанії в будь-яких засобах медіа своїм коштом.

2.2.6. Тимчасово призупинити поселення в засіб розміщення або відключити з сайту Hotels24.ua, в разі порушення Виконавцем умов Договору та/або за рішенням Центру бронювання.

2.3. Виконавець зобов’язаний:

2.3.1. Своєчасно (протягом доби з моменту як подія сталась) самостійно публікувати або надавати менеджеру служби підтримки достовірну та актуальну інформацію, таку як реєстраційні дані юридичної/ фізичної особи, умови співпраці, контактну інформацію, опис, послуг, будь-які події які можуть впливати на наявність та якість послуг, що надаються опис умов бронювання / скасування, вартості додаткових послуг і ціни додаткового розміщення, кількість або тип доступних залів і перевіряти статус бронювань.

2.3.2. Своєчасно (протягом одного робочого дня з моменту як подія сталась) в Екстранеті самостійно оновлювати інформацію про вартість розміщення. Причому опубліковані ціни повинні відповідати Прейскуранту цін на стійці в Виконавця. Виконавець також зобов’язується надавати зали для бронювання за однаковими або нижчими розцінками в порівнянні з розцінками, наданими будь-яким конкурентам Центра бронювання, включаючи будь-яке онлайн або оффлайн бронювання, туристичне агентство або посередника. Для цілей визначення паритету цін враховуються зали в одному приміщенні, однієї категорії розміщення, на однакові дати розміщення, одного типу стільці, рівної кількості Гостей, такі ж або кращі умови та правила, включаючи умови про сніданок, зміну або анулювання бронювання. У разі відсутності можливості самостійно оновлювати інформацію про вартість розміщення, повідомляти Центр бронювання в письмовій формі про зміну цін на зали та інші послуги за 15 календарних днів до дати введення нових цін. На всі Акти заселення, подані Центром бронювання до отримання повідомлення про зміну цін, застосовується той тариф, який діяв до моменту отримання повідомлення Центром бронювання.

2.3.3. Не звертатися до Гостей, з будь-якими пропозиціями, які тягнуть за собою скасування бронювання, оформленого через сервіс Hotels24.ua в тому числі маркетинговими.

2.3.4. Виконавець підтверджує і гарантує, що опублікована/надана інформація, така як зазначена у пунктах 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. завжди актуальна і достовірна. Виконавець несе повну відповідальність за публікацію/надання достовірної інформації такої як зазначена у пунктах 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. та зобов’язується прийняти Гостя на тих же умовах, які діяли на момент бронювання. У разі направлення Акту заселення, Виконавець гарантує надання підтвердженої якості обслуговування в обсягах і в строки, зазначені в Акті заселення.

2.3.5. Не вказувати телефонні номери та пряму контактну інформацію, адресу свого сайту або сайту третьої сторони в інформації про засіб розміщення на сайтах Hotels24.

2.3.6. Надавати клієнтам, направленим Центром бронювання послуги згідно з Актом заселення.

2.3.7. Надавати клієнтам, направленим Центром бронювання, додаткові платні послуги. Оплата додаткових послуг, а також міжміських і міжнародних телефонних переговорів проводиться клієнтом самостійно, за чинним Прейскурантом і тарифами Виконавця, за готівковий розрахунок.

2.3.8. При розрахунках з Гостем, не стягувати з Гостя окремої додаткової плати за бронювання, а також враховувати знижку і передоплату, зроблену Гостем через Центр бронювання.

2.3.9. Виплатити Центру бронювання агентську винагороду за надані агентські послуги на підставі процентної ставки від продажу послуг, які фактично були надані, згідно з п. 3.1 даного Договору протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення Рахунка-фактури від Центра бронювання. У випадках, коли своєчасна оплата згідно з рахунком-фактурою є неможливою, Виконавець зобов’язаний надати письмове пояснення таких причин або надіслати до Центру бронювання гарантійний лист з зазначенням причин та термінів сплати.

2.3.10. Інформувати Центр бронювання в разі продовження Гостем часу проживання, стягувати оплату з нього згідно з умовами, зазначеними на сайті Hotels24 і виплачувати агентську винагороду Центру бронювання на звичайних умовах.

2.3.11. Інформаційний та документарний обмін між Сторонами проводити за допомогою факсимільного, електронного та/або телефонного зв’язку, що дозволяє зафіксувати факт відправки та отримання інформації (документів) Сторонами. Аудіозапис телефонної розмови також є фактом відправки та отримання інформації (документів).

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Для швидкого продажу залів розмістити знижку 50% і гарантовано отримати передоплату без можливості ануляції бронювання.

2.4.2. Розміщувати якісні додаткові фото та відеоматеріали.

2.4.3. Розміщувати посилання на свою інформацію, зазначену на сайті Hotels24, в будь-яких рекламних матеріалах.

3. Розмір агентської винагороди, умови бронювання та порядок розрахунків

3.1. Базова агентська винагорода складає 15% (п’ятнадцять) від суми бронювання. Фактична сума агентської винагороди по наданим послугам вказується в Акті виконаних робіт.

3.1.1. Розрахунок агентської винагороди проводиться від цін на послуги Виконавця, внесених Виконавцем на сайт Hotels24.ua. Агентська винагорода розраховується від повної суми, яку сплатив Гість в засобах розміщення та / або через Центр бронювання, включаючи харчування, ранній заїзд і пізній виїзд, додаткове розміщення інших

осіб та інші послуги, які входять у вартість залу або замовлені та оплачені Гостем через Центр бронювання додатково. Агентська винагорода виплачується Виконавцем за кожного Гостя який поселився через Центр бронювання, включаючи будь-який святковий період (Новий рік, Різдво та ін.). Також агентська винагорода виплачується за незаїзд у випадку, коли Гість гарантував бронювання шляхом внесення передоплати, але не скористався послугою розміщення або ануляції без повернення вартості (Гостем були порушені правила безкоштовної ануляції бронювання).

3.1.2. Розрахунок агентської винагороди ведеться згідно Актів заселення, направлених Виконавцю. 3.1.3. Додаткова винагорода може використовуватися Центром бронювання як знижка для Гостей,

якщо таке передбачено умовами співпраці, які узгоджено з засобом розміщення в письмовій та / або усній формі і зафіксовано в особитому кабінеті в Екстранет.

3.2. В рамках цього Договору можливі наступні варіанти бронювання:

3.2.1. Базовий безготівковий порядок №1 – шляхом перерахування передоплати в розмірі 100% замовлених  послуг в Виконавця за вирахуванням агентської винагороди, зазначеної в п. 3.1. цього Договору, не пізніше ніж за 24 години до заїзду Гостя, на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі Рахунка-фактури. Виконавець зобов’язаний виставити Рахунок-фактуру Центру бронювання за вирахуванням агентської винагороди, зазначеної в п. 3.1 цього Договору протягом 3-х годин з моменту отримання запиту.

3.2.2. Базовий безготівковий порядок №2 – шляхом перерахування передоплати у розмірі вартості першої доби розміщення за вирахуванням агентської винагороди за повний період розміщення, не пізніше ніж за 24 години до заїзду Гостя, на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі Рахунка-фактури. Виконавець зобов’язаний виставити Рахунок-фактуру Центру бронювання за вирахуванням агентської винагороди, зазначеної в п. 3.1 цього Договору протягом 3-х годин з моменту отримання запиту.

3.2.3. Базовий розрахунок за готівку в Виконавця (без фінансової гарантії) – послуги Виконавця за Актами заселення Центра бронювання оплачуються Гостем безпосередньо в засобі розміщення. У цьому випадку Виконавець перераховує Центру бронювання агентську винагороду в розмірі, зазначеному в п. 3.1. У разі не заїзду або скасування поселення по даному виду бронювання, штраф не передбачений.

3.2.4. За готівковий розрахунок (з передоплатою клієнта напряму в засобі розміщення і застосуванням штрафних санкцій) – послуги Виконавця за Актами заселення Центра бронювання оплачуються Гостем напряму Виконавцю. Виконавець самостійно зв’язується з Гостем і висилає реквізити для передоплати за бронювання. У цьому випадку Виконавець перераховує Центру бронювання агентську винагороду в розмірі, зазначеному в п. 3.1. У разі не заїзду або ануляції поселення по даному виду бронювання передбачений штраф.

3.2.5 Якщо Виконавець не вказує особливих умов бронювання через відділ підтримки Центра бронювання – він погоджується на Базові правила бронювання згідно п.3.2.

3.2.6 Згідно з п.3.2.5, цим Договором передбачена можливість обговорення та встановлення особливих умов бронювання які потребує Виконавець, через відділ підтримки Центру бронювання.

3.3. Усі виплати агентської винагороди за цим Договором здійснюються без будь-яких відрахувань за оплату податків, зборів, комісій і утримань будь-якого характеру, які існують в даний час або будуть введені державними, податковими чи іншими органами.

3.4. Центр бронювання,підписує та відправляє Виконавцю засобами системи електронного документообігу M.E.Doc IS в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом розрахункові документи: рахунок-акт, акт звірки, тощо. Рахунок-акт, надісланий Виконавцю в електронному вигляді, є первинним документом, який підтверджує факт надання послуг за Договором.

4. Правила та умови ануляції бронювання

4.1. Центр бронювання зобов’язується скасувати бронювання при відмові від бронювання з боку Гостя, згідно з Правилами ануляції:

4.1.1. Базове правило ануляції – при ануляції бронювання раніше ніж за 24 години до запланованої дати заїзду – повертається 100% передоплати.

4.1.2. Базове правило ануляції – при ануляції бронювання менш ніж за 24 години до запланованої дати заїзду або не заїзді – утримується вартість першої доби проживання (крім пункту 4.1.3).

4.1.3. Базове правило ануляції – при ануляції бронювання без передоплати (без фін. гарантії) -ануляція бронювання відбувається без штрафних санкцій в незалежності від строків ануляції.

4.1.4. Також ануляція бронювання з передоплатою може відбуватися згідно зі строками, зазначеними Виконавцем в Екстранеті, які можна звірити і змінити за допомогою відділу підтримки Центра бронювання Hotels24.ua, або самостійно в Екстранет.

4.1.5 Якщо Виконавець не вказує особливих умов ануляції через відділ підтримки  Центра бронювання – він погоджується на Базові правила ануляції.

4.2. Сторони зобов’язуються щомісяця проводити звірку взаємних зобов’язань по виконанню Договору та на підставі підписувати Акт виконаних послуг до 10 числа місяця наступного за звітним. Даний Акт надсилається на поштову адресу Виконавця  та при необхідності дублюється по факсимільному/електронному зв’язку. На підставі підписаного Акту будь-яка зі Сторін оплачує кредиторську заборгованість протягом 5 (п’яти) банківських днів.

4.3. Заброньований зал зберігається за Гостями протягом 12 годин від часу зазначеному в Акті заселення і повинен бути наданий Гостям в зазначений період. У разі неприбуття Гостей у вказаний період часу, Виконавець має право вимагати від Центра бронювання сплатити штраф в розмірі 100% вартості проживання (за вирахуванням агентської винагороди) у заброньованих, але незаселених залах, за одну добу або утримати штраф з отриманої передоплати, крім випадків не гарантованого бронювання згідно з п.п. 4.1.3.

4.4. Зміна термінів розміщення або скасування (ануляція) заїзду згідно з Актом заселення, проведена в строки, звільняє Центр бронювання від виплати будь-якої компенсації.

4.5. У разі скасування Гостем заїзду по передоплаті в строк згідно з п.п. 4.1.4 та п.п. 4.1.5, Виконавець повертає Центру бронювання 100% оплату за невикористане розміщення протягом 3-х банківських днів, для подальшого повернення Гостю.

4.5.1 При неможливості повернення коштів в строк згідно з п.п. 4.5, Виконавець зобов’язаний повідомити в усній та/або письмовій формі Центр бронювання та підтвердити Гарантійним листом повернення коштів із зазначенням конкретної дати повернення

4.5.2 Якщо Виконавець не повернув кошти в строки згідно з п.п. 4.5 та/або

у випадках передбачених в п.п. 4.5.1, Виконавець виплачує Центру бронювання пеню у розмірі 0,5% від розміру суми повернення за кожен день прострочки.

4.5.3 Пеня згідно з п.п. 4.5.2 використовується Центром бронювання в якості відшкодування за протерміноване повернення і в повному обсязі переводиться Гостю.

4.6. Під час особливих періодів, які визначає Виконавець (таких як, наприклад: високий сезон, бронювання залів на найближчі дати, святкові дні тощо) можуть застосовуватися додаткові умови ануляції, які Виконавець вказує в Екстранет самостійно та / або через відділ підтримки  Центра бронювання.

5. Відповідальність Сторін.

5.1. У разі форс-мажорних обставин, при неможливості виконати умови Акту заселення, Виконавець зобов’язаний надати Гостю альтернативний варіант розміщення в залі еквівалентної або вищої категорії за тією ж ціною, покрити додаткові витрати гостя, пов’язані з переїздом (наприклад вартість проїзду на таксі в інший зал) і виплатити Центру бронювання агентську винагороду за весь період розміщення згідно з Актом заселення.

5.2. Виконавець гарантує додержання умов пункту 2.3.3. цього договору та в разі прямого продажу Гостю залу, що потягнуло за собою скасування бронювання оформленого через сервіс Hotels24.ua, зобов’язаний виплатити комісійну винагороду Центру бронювання за весь період проживання згідно з Актом заселення і компенсацію Центру бронювання в трикратному розмірі суми розміщення, зазначеного в Акті заселення.

5.3. Виконавець звільняє від відповідальності Центр бронювання у разі пред’явлення йому претензій третьою стороною, у т. ч. Гостем, пов’язаних з будь-якою невірною інформацією про зал, бронювання у засобі розміщення.

5.4. Збитки, завдані майну Виконавця Гостями Центра бронювання Гості оплачують самостійно на місці. У разі відмови Гостя відшкодувати збитки на місці, Центр бронювання сприяє Виконавцю у стягненні збитків Гостей. Сприяння полягає у своєчасному наданні контактної та іншої інформації про Гостя, з вини якого були завдані збитки.

5.5. Відповідальність за коректність дат і особистих відомостей, наданих Гостем Центру бронювання, несе Гість.

5.6. Центр бронювання не несе відповідальність у випадку пред’явлення претензій, що виникають в результаті (можливого) порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності (наприклад, наданий Виконавцем фотоматеріал і т. п.). Претензії вирішуються Виконавцем без посередництва Центра бронювання.

5.7. Сторони не несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором, які є наслідком форс-мажорних обставин, за умови попередження іншої Сторони про дію таких обставин, а також підтвердження наявності форс-мажорних обставин, їх наслідків та терміну дії документами, виданими Торгово-промисловою палатою України.

6. Термін дії договору

6.1. Договір набуває чинності з дати його укладення і діє до 31 грудня 2023 року. Якщо за 30 днів до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про закінчення Договору, то Договір автоматично продовжується на наступний календарний рік.

6.2. Сторони мають право вносити зміни в цей Договір. Зміни набувають чинності після їх письмового підписання Сторонами.

6.3. Кожна зі Сторін може достроково припинити даний Договір без зазначення причини, відправивши попереднє повідомлення в письмовій формі за 14 днів до дати припинення терміну дії Договору.

6.4. Після припинення дії Договору Виконавець зобов’язаний виконати свої зобов’язання за замовленнями, оформленими через Центр бронювання. незалежно від того, чи передує дата заїзду/ виїзду Гостя даті припинення дії Договору або слідує за нею. В частині фінансових взаємин Сторін цей Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку, про що складається підсумковий акт.

7. Вирішення спорів.

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.2. У разі виникнення спорів між Сторонами з питань, передбачених цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони зобов’язуються вжити всіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

7.3. Сторони зобов’язуються всі можливі претензії розглянути протягом 5 днів з дати їх отримання та надати обґрунтовану відповідь.

7.4. При недосягненні домовленостей спір вирішується в порядку, встановленому законодавством України.

8. Інші умови.

8.1. Чітке дотримання умов даного Договору є обов’язковим для Центру бронювання та Виконавця.

8.2. Уклавши даний Договір Виконавець гарантує Центру бронювання що:

8.2.1. Виконавець має всі права, які необхідні для укладання даного Договору та надання послуг розміщення в Засобах розміщення.

8.2.2. Надає однозначну згоду на отримання від Центру бронювання та уповноважених ним осіб повідомлень, у тому числі електронних повідомлень, телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що стосуватимуться замовлених послуг, акцій, профілактичних робіт, аварій та іншої інформації, пов’язаної з виконанням даного Договору.

8.2.3. Надає однозначну згоду на те, що Центр бронювання має право в односторонньому порядку без згоди та попередження В змінювати умови даного Договору.

Пошук
0 К-сть осіб
Ціна
Устаткування
Зручності

Порівняти приміщення

Порівняти